កង់ Forging

  • Alloy forging wheels

    យ៉ាន់ស្ព័រដែក

    កង់ទាំងអស់បានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ ការធ្វើតេស្តអស់កម្លាំងរ៉ាឌីកាល់ ការធ្វើតេស្តភាពអស់កម្លាំងពត់កោង ជួបជាមួយ JWL វិញ្ញាបនបត្រគុណភាព VIA ការធានា (មិនប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស) ការធានាពេញមួយជីវិត